Visa

Kan ik meerdere keren op mijn business visum een land binnen reizen?

Op een Single entry kunt u éénmaal het land bezoeken; met een Double entry kunt u tweemaal het land bezoeken en op een Multiple entry visa kunt u het land meerdere keren binnen een afgegeven periode bezoeken.

Mag ik in een ander land werken op een Business visum?

Nee, een Business visum wordt afgegeven aan buitenlandse burgers die zijn uitgenodigd in het land voor een bezoek, onderzoek, lezing, het bedrijfsleven, uitwisselingen op het gebied van wetenschap, technologie, onderwijs, cultuur en sport, of het bijwonen van verschillende soorten beurzen of tentoonstellingen, etc. Ook verzekeringstechnisch is het niet toegestaan dat je met een Business visum gaat werken!

Werk/verblijfsvergunning buitenland

Moet ik een medische keuring ondergaan voor een werkvergunning?

Dat verschilt per aanvraag, per land, per nationaliteit.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een werkvergunning?

De kosten verschillen per land en hangen af van de benodigdheden en de persoonlijke begeleiding voor het aanvragen van de werk-/verblijfsvergunning en de eventuele consulaatkosten, vertaalkosten, etc.

Wat is de procedure voor het aanvragen van een werk- /verblijfsvergunning?

De procedure verschilt per land (in China zelfs per provincie) en per nationaliteit.

Wanneer moet er een werkvergunning aangevraagd worden en wanneer een visum?

Wanneer er arbeid wordt verricht in het land dient men een werkvergunning aan te vragen.

Werk/verblijfsvergunning Nederland

Wat is een Apostille?

Voor het gebruik van buitenlandse documenten in Nederland, heeft de Nederlandse overheid met verschillende landen een Apostilleverdrag afgesloten. Deze landen geven op het buitenlandse document een Apostille stempel (sticker), waardoor het in Nederland geregistreerd kan worden.
Een overzicht van de verdragslanden en de daarbij behorende autoriteiten kan men vinden op de website van de “Hague Conference on International Private Law”.
Deze legalisatiestempel dient verkregen te worden in het land waar het document afgegeven is.

Welke documenten heeft het gezin van de buitenlandse werknemer nodig om naar Nederland te komen?

– Een geldig reisdocument
– Een ziektekostenverzekering met dekking in Nederland
– Een gelegaliseerde (vertaalde) huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden)
– Een gelegaliseerde (vertaalde) ongehuwd verklaring (niet ouder dan 6 maanden)
– Een gelegaliseerde (vertaalde) geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden)

Hoe krijgt uw buitenlandse werknemer een BSN (SOFI) nummer?

Een buitenlandse medewerker die in Nederland gaat wonen, werken en dus ook belasting betalen, heeft een BurgerServiceNummer (BSN) nodig. Dit is een uniek persoonsnummer voor de contacten met de overheid.
Het BSN-nummer wordt verkregen bij inschrijving in een Nederlandse gemeente.

Hoe snel kan een buitenlandse werknemer een werk- en verblijfsvergunning krijgen in Nederland.

Een buitenlandse werknemer kan in Nederland binnen 2-3 weken een werk- en verblijfsvergunning verkrijgen, indien die werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:
– Een geldig reisdocument bezit
– Een ziektekostenverzekering heeft afgesloten met dekking in Nederland
– Een getekend arbeidscontract bezit
– Voldoet aan het salariscriterium
– Werkgever een erkend referent is bij de IND

Wanneer heeft de buitenlandse werknemer geen werkvergunning nodig?

Als de buitenlandse werknemer de nationaliteit bezit van een van de landen van de Europese Unie en Europese Economische ruimte. Bulgaren en Roemenen zijn vrijgesteld van een werkvergunning per 1 januari 2014. De Kroaten hebben nog een werkvergunning nodig voor minimaal 1 jaar.

Wat is een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)?

Een MVV is een inreisvisum, een sticker die wordt afgegeven door de Nederlandse vertegenwoordiger in het land van herkomst of bestendig verblijft, wanneer iemand voor een termijn langer dan 3 maanden in Nederland gaat verblijven. Het is een visum 90 dagen geldig voor meervoudig entree in Nederland, maar ook geldig voor andere Schengenstaten.

De buitenlandse werknemer die langer dan drie maanden in Nederland zal werken, heeft een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig, tenzij diegene een nationaliteit van een van de volgende landen bezit:
Australië, Canada, Japan, Liechtenstein, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, de Verenigde Staten, IJsland, Zuid Korea en Zwitserland. Dit geldt ook voor personen met de nationaliteit van landen binnen de Europese Unie en de Europese Economische ruimte.
Als een buitenlandse werknemer in een EU land verblijft met een geldige verblijfsvergunning, dan is hij/zij vrijgesteld van het MVV vereiste.

Huisvesting

Wat betekent ‘diplomatieke clausule’ in een huurcontract?

Een diplomatieke clausule in een huurovereenkomst geeft de huurder van een onroerend goed de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen wanneer er sprake is van zogenaamde ‘professionele of diplomatieke’ redenen. Dit houdt in dat als de huurder de streek (50 kilometer) waarin het gehuurde goed zich bevindt moet verlaten, hij/zij het huurcontract tussentijds kan opzeggen. Dit is belangrijk als de expat onverwachts overgeplaatst wordt naar een ander land.

Wat is een housing tour?

Als de kennismigrant in Nederland is kunnen wij een “housing tour” regelen zodat hij/zij verschillende woningen kan bezoeken.
Deze woningen zijn geselecteerd naar aanleiding van het invullen van een woonwensenlijst (waar, soort woning, prijsindicatie, etc.).
Onze huisvestingadviseur zal de kennismigrant begeleiden tijdens deze trip. Als de expat een geschikte woning heeft gevonden, zullen wij hem ondersteunen tijdens de (prijs) onderhandelingen.

Welke documenten heeft een buitenlandse medewerker nodig om een huis te huren in Nederland?

– Paspoort of identiteitskaart
– Getekend arbeidsovereenkomst
– Meest recente loonstrook
– Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)

Kan ik mijn woonwensen aan jullie doorgeven?

Dit is uiteraard mogelijk. Wij hebben een woonwensenlijst opgesteld waar alle wensen op kunnen worden aangegeven. Aan de hand van deze wensen zoeken wij naar een woning in de omgeving waar men wil wonen.

Wat kost een gemiddelde huurwoning in Nederland?

De woningprijs is afhankelijk van het gebied of de plaats waar de woning zich bevindt. Volgens een onderzoek dat in 2010 is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, wordt er gemiddeld 38% van het loon besteed aan het huren van een woning. De kosten voor verwarming en verlichting zijn zo’n 7%. Wel zijn er verschillen in loon en de leeftijd van de hoofdkostwinner. Daarbij speelt ook het aantal personen in het huishouden een belangrijke rol.

30% regeling

Is het mogelijk de 30%-regeling toe te passen zonder werkgever (freelancer/zzp’er) c.q. zonder werkgever in Nederland?

Een van de voorwaarde voor het toepassen van de 30%-regeling is het hebben van een inhoudingsplichtige in Nederland.

Bij het freelance of als zzp’er werken zal er geen sprake zijn van een formele inhoudingsplichtige, en zal de 30%-regeling niet haar toepassing kunnen vinden. In voorkomende gevallen is het mogelijk om via opting in, of payrolling, een situatie te creëren waarin de 30%-regeling wel haar toepassing vindt. Uiteraard dient hier zorgvuldige planning aan vooraf te gaan.

Wanneer een werknemer door zijn/haar buitenlandse werkgever naar Nederland wordt uitgezonden, zonder dat er in Nederland sprake is van een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger in Nederland, zal de 30%-regeling eveneens niet aangevraagd kunnen worden. In dat geval kan de buitenlandse werkgever zich echter op grond van de loonbelastingwetgeving vrijwillig laten aanwijzen als inhoudingsplichtige.

Is het mogelijk de 30%-regeling mee te nemen naar een nieuwe werkgever?

Indien er sprake is van een wisseling van werkgever, maar de werknemer nog voor de 30%-regeling kwalificeert, dan kan de regeling opnieuw worden aangevraagd. Perioden van eerder verblijf/toepassing van de 30%-regeling worden hierbij gekort op de maximale looptijd van de regeling. Tussen het beëindigen van de oude dienstbetrekking en het aangaan van de nieuwe dienstbetrekking mag echter niet meer dan 3 maanden verstrijken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de 30%-regeling?

De 30%-regeling is een belasting faciliteit voor werknemers die naar Nederland worden uitgezonden, of door hun Nederlandse werkgever worden uitgezonden naar bepaalde regio’s buiten Nederland.

Deze groep noemen we extraterritoriale werknemers. Werkgevers kunnen onder voorwaarden aan dergelijke werknemers een vergoeding geven ter dekking van de kosten van hun tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. Voor een bepaalde groep ingekomen werknemers kunnen werkgever en werknemer gezamenlijk een verzoek aan de belastingdienst richten om deze belastingvrije vergoeding vast te stellen op (maximaal) 30% van het loon van de werknemer.

De 30%-regeling voor inkomende werknemers is uitsluitend beschikbaar voor werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Schaarse specifieke deskundigheid, waarbij het fiscale loon na toepassing van de 30%-regeling tenminste € 37.000,= dient te bedragen (uitzonderingen voor promovendi en net afgestudeerde masterstudenten).

– De werknemer woonde gedurende tweederde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de Nederlandse tewerkstelling buiten een straal van 150 kilometer (hemelsbreed) vanaf de Nederlandse grens.

– Een werknemer die uit het buitenland komt, maar al eerder in Nederland heeft gewoond of gewerkt, wordt gekort met de periode dat hij in Nederland verbleef. Hiervoor wordt gekeken naar een periode van 25 jaar voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland.

De 30%-regeling voor uitgezonden werknemers behoeft niet te worden aangevraagd, maar kan worden toegepast bij uitzending naar een van de volgende regio’s:

– Aziatische landen (waaronder Hongkong en het gedeelte van Turkije dat ten oosten van de Bosporus ligt)
– Afrikaanse landen
– Latijns-Amerikaanse landen (waaronder de Nederlandse Antillen en Aruba)
– de volgende Europese landen: Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bosnië-Hercegovina, Bulgarije, Estland, Georgië, Hongarije, de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro, waaronder Kosovo), Kroatië, Letland, Litouwen, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, de Russische Federatie, Slovenië, Slowakije en Tsjechië

Algemeen

Waarom is ESWW opgericht?

De oprichters van ESWW merkten al snel dat het totale servicepakket voor het begeleiden van een expat bijzonder uitgebreid en complex is. Dus huurden zij regelmatig expertise van derden in. Om het voor de klant gemakkelijker en overzichtelijker te maken, besloten om op vaste basis te gaan samenwerken met deze experts.

Werkt ESWW alleen voor bedrijven of ook voor particulieren?

Wij werken voornamelijk voor bedrijven, maar geven ook advies aan particulieren.

Werkt ESWW alleen voor mensen die naar Nederland willen verhuizen?

Nee, ESWW kan iedereen over de hele wereld begeleiden als ze willen verhuizen en werken in een ander land.

Belastingen

Dubbele belastingheffing/premie heffing: Verdragen

Bij grens-overschrijdende werkzaamheden kan de belastingplichtige te maken krijgen met belasting- en premieheffing in meerdere landen.
In verband hiermee heeft Nederland met zeer veel landen (bilaterale) belastingverdragen gesloten. Ook heeft Nederland bilaterale en multilaterale verdragen gesloten op het gebied van de sociale zekerheid. Indien er geen verdragen zijn gesloten, kan worden teruggevallen op de zogenaamde eenzijdige (Nederlandse) regelingen. Op deze wijze kan in vrijwel alle situaties dubbele belasting en premieheffing worden voorkomen.

Wanneer ontstaat er (inkomsten)belastingplicht voor werknemers in Nederland?

Belastingplicht in Nederland kan ontstaan wanneer men in Nederland gaat wonen en- werken, maar ook wanneer men (bijvoorbeeld) in Nederland enkel eigenaar is van een onroerende zaak.

Voor de belastingheffing in Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners. De grondslag voor de heffing van belasting is in beide situaties verschillend.
Het is dan ook voor de Nederlandse belastingheffing essentieel om vast te stellen of een werknemer die naar Nederland is uitgezonden in Nederland al dan niet moet worden gezien als inwoner.

Inwonerschap wordt vastgesteld op basis van feiten en omstandigheden. Het bestaan van een langdurige persoonlijke band met Nederland is een zeer belangrijke factor (huis, gezin, werk, duur van het verblijf). De aanwezigheid van deze persoonlijke band leidt tot (fiscaal) inwonerschap.
Een inwoner zal worden behandeld als binnenlandsbelastingplichtige; een niet inwoner als buitenlands belastingplichtige.

Een buitenlandsbelastingplichtige kan gebruik maken van de zogenaamde “kwalificerende buitenlandse belastingplicht” indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan ten aanzien van inkomen en inwonerschap. Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan is er recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland.

De binnenlandsbelastingplichtige (en de kwalificerende buitenlandsbelastingplichtige) zal in Nederland aangifte moeten doen van zijn gehele (wereld)inkomen en vermogen (alles wat je verdient en alles dat je bezit). Voor de “echte” buitenlandsbelastingplichtige is deze grondslag beperkt tot Nederlands inkomen en Nederlands bezit (met name inkomen uit Nederlandse ondernemerschap, werknemerschap en bezit van Nederlandse onroerende zaken).

Do you have a question?