30% Regeling

De 30% regeling is een fiscale tegemoetkoming voor werknemers die vanuit het buitenland worden aangeworven en over een “schaarse specifieke deskundigheid” beschikken. Deze werknemers hebben in Nederland te maken met zogenaamde “extraterritoriale uitgaven”. Onder strikte toepassing van een aantal voorwaarden kunt u als werkgever tot maximaal 30% van de overeengekomen arbeidsbeloning netto uitbetalen. De 30% regeling is overigens ook van toepassing op loon in natura. Door het toepassen van de regeling wordt overigens ook de grondslag voor de premies sociale zekerheid verlaagd.

De aanvraag

De aanvraag dient schriftelijk door de werkgever en werknemer te worden ingediend. Daarnaast is het van belang dat u schriftelijk met uw werknemer overeenkomst wat de consequenties zijn voor de toepassing van de 30% regeling.

De beschikking

Wanneer de belastingdienst de 30% toekent ontvangt u daarvan een beschikking. Op basis van deze beschikking kunt u zoals hierboven beschreven een belastingvrije vergoeding geven tot maximaal 30% van het loon. U mag echter, vooruitlopend op het afgeven van de beschikking, de 30% regeling reeds eerder toepassen in de loonadministratie; het spreekt voor zich dat wanneer deze niet wordt toegekend eerdere berekeningen dienen te worden herzien.

Vergoeding voor (extraterritoriale) kosten

Indien u de 30% regeling toepast kunt u daarnaast niet nogmaals een separate belastingvrije vergoeding voor specifieke extraterritoriale uitgaven geven. Wel kunt u een belastingvrije vergoeding voor de lesgelden van een internationale school ten behoeve van de kinderen van de werknemer geven, mits als zodanig aangewezen in het kader van de werkkostenregeling.

Niet kwalificerende werknemers

Mocht uw werknemer niet kwalificeren voor de 30% regeling, bijvoorbeeld omdat het overeengekomen loon niet voldoet, dan kan het mogelijke zijn om in plaats daarvan een (deels)belastingvrije vergoeding overeen te komen voor specifieke extraterritoriale kosten zoals een “cost of living allowance” of een vergoeding voor hogere woonlasten.

Wilt u meer informatie ontvangen?